Missie & Visie

Missie

Het bieden van een (emotioneel) veilige, vertrouwde en gezonde omgeving waarin ieders cultuur, religie en afkomst gerespecteerd wordt. Bij Kindertuin ontdekken en ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun talenten voor de beste maatschappelijke kansen nu en in de toekomst. 

 

Visie

Kindercentrum Kindertuin werkt vanuit een positief opvoedingsklimaat waar iedereen zijn of haar emoties kan uiten. Een plek met vrije ruimte om te ontmoeten, waar kinderen welkom zijn en zich welkom voelen. Kinderen, hun ouders en opvoeders, mentoren en andere professionals nemen samen de verantwoordelijkheid om elk kind zijn of haar talent te laten ontdekken en ontwikkelen. De samenwerking tussen de professionals versterkt de ontwikkeling van de kinderen. Door alle professionals (intern en extern) wordt nagedacht over het ontwikkelproces. Wij zorgen ervoor dat de (emotionele)veiligheid gewaarborgd wordt door sensitief responsief en met respect te reageren. Bij de opvang begeleiden wij de kinderen door in te spelen op de behoeftes van het kind en door in te spelen op waar zijn of haar kansen liggen. De mogelijkheden en talenten van de kinderen worden hierin benut. Wij zetten de kinderen aan tot exploratie waarbij wij de autonomie respecteren en de kinderen stimuleren om zich spelenderwijs en met plezier te ontwikkelen. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon, met respect voor anderen, dat voor zichzelf op kan komen, keuzes kan maken en sociaal vaardig is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van ons op aan kunnen en daarom handelen wij consequent en besteden wij aandacht aan de overdracht van waarden en de daarop gebaseerde (gedrags)normen.

Wij hebben een voorbeeldfunctie en zijn daarom extra alert op ons eigen gedrag en handelen. Onze manier van handelen en communiceren is gebaseerd op de communicatietheorie van Thomas Gordon.