Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het prettig als ouders met een kritische, opbouwende blik met ons willen meedenken over zaken aangaande de kinderopvang. Dit kunt u doen door zitting te nemen in de lokale oudercommissie.

 

Hoewel het voor peuteropvang niet verplicht is om een oudercommissie op te richten, werven wij voor al onze opvanglocaties ouders voor de oudercommissies. Wij vinden het namelijk van groot belang om ouders te betrekken bij onze opvang en de keuzes die wij maken. Uw advies nemen wij dan ook graag ter harte.


 

Bevoegdheden oudercommissie

De oudercommissie heeft twee bevoegdheden:

 

  1. Adviesrecht: De oudercommissie mag over alle onderdelen van het beleid, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen.
  2. Informatierecht: Het management verstrekt de oudercommissie tijdig en op verzoek alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van haar taak.

De oudercommissie

  • bespreekt praktische zaken op locatie met de unit coördinator;

  • overlegt eens per jaar met een contactpersoon vanuit kindercentrum Kindertuin, op uitnodiging van de oudercommissie;

  • overlegt eens per jaar met de directeur en/of operationeel directeur, op uitnodiging van de directie;

  • adviseert gevraagd of ongevraagd de unit coördinator, operationeel manager, operationeel directeur en/of directeur;

  • bevordert goede en heldere informatie aan de ouders;

  • onderhoudt contacten met de andere ouders;

  • bevordert de betrokkenheid van ouders;

  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

 

Wanneer ouders meer informatie willen over de oudercommissie of zich aan willen melden, kan dat via een mail naar oudercommissie@kindertuin.com.